Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Định: Lễ giỗ 137 năm Cha Sở Eveillard Sơn và cầu bình an cho việc trùng tu Nhà Thờ