Bài viết liên quan - Giáo xứ Nam Hòa: Đón nhận Cha phó mới ngày 15-9-2020