Bài viết liên quan - Giáo xứ Nam Hòa: Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa mừng bổn mạng