Bài viết liên quan - Giáo xứ Bùi Phát: Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho các bệnh nhân 2021