Thường huấn Huynh trưởng và Giáo lý viên lần II

Bài viết liên quan - Giáo hạt Tân Định: Thường huấn Huynh trưởng – Giáo lý viên