Bài viết liên quan - Giáo xứ Bùi Phát: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm xứ đoàn Bùi Phát hành hương và bác ái mùa chay