Bài viết liên quan - Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân: Thánh lễ Truyền chức Linh mục ngày 16-1-2021