Ban Caritas chụp hình kỷ niệm tại các nơi hành hương

Bài viết liên quan - Caritas giáo xứ Phú Hòa: Được gấp bội