Bài viết liên quan - 19 Tình nguyện viên Công Giáo và Phật Giáo tham gia phòng chống dịch Covid-19 đợt 7