Ngày 4/12: Thánh Gioan Ðamát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 4/12: Thánh Gioan Ðamát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 4/12: Thánh Gioan Ðamát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Gioan chào đời ở Đamát vào hạ bán thế kỷ VII trong một gia đình Kitô giáo. Ngài là người tinh thông triết học, sau đó ngài gia nhập đan viện Sápba gần Giêrusalem, và ít lâu sau thụ phong linh mục. Ngài viết nhiều về giáo lý thần học, đặc biệt nhằm chống lại những người chủ trương loại bỏ ảnh tượng. Ngài qua đời giữa thế kỷ VIII.

Noi gương thánh linh mục Gioan Ðamát, chúng ta sốt sắng, trình bày đức tin chân chính của Giáo hội, chính đức tin hằng trở nên ánh sáng soi đường và sức mạnh thúc đẩy chúng ta tiến bước.

Top