Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật II Phục Sinh năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật II Phục Sinh năm B

WGPSG -- Chúng ta có thực sự sống và cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh của Đức Giêsu trong cuộc sống của chúng ta chưa? Chính cảm nghiệm về sự Phục Sinh thúc bách chúng ta can đảm để làm chứng cho những người khác về Đức Giêsu Phục Sinh. Chúng ta có thực sự là những chứng nhân của Đức Giêsu Phục Sinh? Hoa trái của niềm vui Phục Sinh mà Đức Giêsu đem đến đó chính là tình yêu, sự hiệp nhất và niềm vui. Những hoa trái đó có hiện diện trong cuộc sống của chưa? (trích trong "Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật II Phục sinh").

 

 

Kinh Thánh lời Việt:

 

Kinh Thánh tiếng Anh: 

 

Top