Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C

 (Ga 20,19-23) 

Lời Chúa:

19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21Người lại nói với các ông:  “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". 22Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Học hỏi:

1. Các môn đệ đóng cửa vì sợ “người Do Thái”. “Người Do Thái” ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ? Đọc Ga 9,22. 34; 12,42; 16,2; Lc 6,22; Mt 10,18...

2. Tại sao Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn? Đọc Ga 20,20; Lc 24,39-40. Ông Tôma có đòi gì khác không? Đọc Ga 20,25.27.

3. Hãy chứng minh là trong bốn Phúc âm, Chúa Giêsu Phục sinh luôn sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng.

4. “Như Cha đã sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em”. Thầy sai các môn đệ đi đâu? Bạn rút ra được điều gì từ câu nói trên của Chúa Giêsu?

5. Đọc Ga 15,26-27. Bạn thấy Thánh Thần có làm việc với chúng ta khi chúng ta được sai đi làm chứng cho Chúa Giêsu không? Đọc Ga 20,22; Cv 5,32.

6. Trong Phúc âm Gioan, ai là Đấng sai Thánh Thần (= Thần Khí, Đấng Bảo Trợ) đến với chúng ta? Đọc Ga 14,16.26; 15,26; 16,7; 20,22.

7. Đọc Gioan 7,39. Khi nào thì Thần Khí được trao ban? Đọc thêm Ga 19,30; 20,22.

8. Có liên hệ gì giữa Thánh Thần và ơn tha tội không?

9. Hãy cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng “khiêm nhượng”. Đọc Ga 14,26; 15,26-27; 16,13-15.

10. Bạn có thân thiết với Chúa Thánh Thần không? có thường xin Ngài soi sáng và ban sức mạnh không?

Bạn có kinh nghiệm về việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời bạn, trong gia đình hay nhóm của  bạn không?

Top