Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XVI thường niên năm B- Mc 6, 30 -34

Video list