Chúa nhật 16 Thường Niên B - Bài Ðọc II: Ep 2, 13-18 |

Chúa nhật 16 Thường Niên B - Bài Ðọc II: Ep 2, 13-18