Ngày 18 - 07: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt |

Ngày 18 - 07: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt