Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XV thường niên năm B (2018)

Video list