Ngày 15 - 07: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần |

Ngày 15 - 07: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần