Ngày 15 - 07: Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần

Video list