Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (2018) |

Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (2018)

Video list