Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật IV Phục Sinh năm B (2018) |

Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật IV Phục Sinh năm B (2018)