Trực tuyến Thánh lễ trước linh cữu Đức cố TGM Phaolô tại Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn đêm 16.03.2018

Video list