Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật Tuần V Thường Niên - năm B (2018)

Video list