Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật Tuần III Thường Niên - năm B (2018) |

Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật Tuần III Thường Niên - năm B (2018)

Video list