Thánh lễ Tạ ơn của phái đoàn Ngoại giao Toà thánh tại nhà thờ Chính Toà Sài Gòn

Video list