Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B-2017

Video list