Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B-2017

Video list