Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đến Myanmar
(Nguồn: Rome Reports - Tiếng Việt)

Video list