Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 05.11.2017: Quyền bính là để phục vụNguồn: Vatican - Tiếng Việt

Video list