Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.10.2017: Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói

Video list