Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn dâng Thánh Lễ tạ ơn đầu tiên tại Vương cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

Video list