Thiên Chúa không báo thù nhưng xót thương - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 08.10.2017

Vatican - Tiếng Việt

Video list