Dòng Thánh Phao-lô Sài Gòn: Thánh lễ Tiên Khấn 2017