Đức Thánh Cha chủ tọa công nghị tấn phong 5 Đức Hồng Y mới, 28.06.2017

Video list