Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 22.06.2017: Ba đặc tính cao quý của người mục tử

Video list