Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ Truyền chức Phó tế 30.05.2017

Video list