Đấng Đáng Kính HY Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy - "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá"

Nhân dịp Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được tôn phong Đấng Đáng Kính, WGPSG xin giới thiệu video tác phẩm "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá" như là dịp để suy gẫm cầu nguyện về những nhân đức của ngài.

Video list