Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ 20 thành lập nhà máy giấy Sài Gòn

Video list