Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót - 2017

Video list