Đức cha Giuse Trần Văn Toản giảng trong Thánh lễ an táng Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Video list