Gx. Lạc Quang: Mừng Kim Khánh 50 năm thành lập Giáo xứ

(Video: Ngọc Đức)

Video list