TGP Sài Gòn: Đại lễ kính lòng Chúa thương xót 2012

Xem tin bài liên quan: TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa 2012

(Video: Minh Hiến)

Video list