Giáo điểm Phanxicô Bình Tân: Thánh lễ vọng Giáng Sinh