Giáo xứ Bùi Phát: Huynh đoàn Đa Minh mừng kính thánh Đa Minh |