Giáo xứ Hà Nội: Mừng bổn mạng cha xứ và tân Linh mục Phêrô |