Giáo xứ Chợ Quán: Đón Cha sở mới Gabriel Trịnh Công Chánh |