Giáo xứ An Lạc: Lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần |