Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Dòng Ba Cát Minh mừng bổn mạng |