Giáo xứ Phú Thọ Hòa: Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ |