Giáo xứ Bùi Phát: Tân Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi dâng lễ tạ ơn |