Giáo xứ Bùi Phát: Kỷ niệm 50 năm thành lập Gia đình PTTT |