Giáo xứ Bình An Thượng: Kỷ niệm 20 năm Linh mục cha chánh xứ